In en rondom de kerkdienst

Als gast bent u hartelijk welkom in onze erediensten. Kinderen zijn even hartelijk welkom in onze eredienst. Voor de baby’s en allerkleinsten is tijdens de morgendienst een crèche aanwezig. Onze erediensten kenmerken zich door een sobere en traditionele vormgeving. De woordverkondiging (de preek) staat centraal en tijdens de dienst worden psalmen uit de berijming van 1773 als samenzang gezongen onder begeleiding van het kerkorgel.

Onze kerk kent 2 sacramenten: Het Heilig Avondmaal en de heilige doop. Het Heilig Avondmaal wordt regelmatig in de morgendienst gevierd, zoals aangegeven in het kerkdienstenoverzicht. Gasten die lid zijn bij de protestantse kerk in Nederland kunnen hieraan ook deelnemen. Graag voor de dienst even contact opnemen met de kerkenraad. De doop wordt bediend aan kleine kinderen die in de gemeente geboren worden en aan volwassenen die zich op latere leeftijd bij de gemeente voegen.


Zondagmorgen 16 december, 3de Advent
Weerklank lied 102:1 en 2
1 Al wie dolend in het donker
in de holte van de nacht
en verlangend naar een wonder
op de nieuwe morgen wacht:
Vrijheid wordt aan u verkondigd
door een koning zonder macht.

2 Onze lasten zal Hij dragen
onze onmacht totterdood
geeft als antwoord op ons vragen
ons zichzelf als levensbrood
nieuwe vrede zal er dagen
liefde straalt als morgenrood.

Zondagavond 16 december, 3de Advent
Weerklank lied 105

1 Een blijde boodschap, vol van leven,
weerklinkt over het wereldrond:
God schenkt, zoals er staat geschreven,
verlossing en een nieuw verbond.
Het is de liefde van de Vader,
die aan verloren kind`ren denkt.
In zijn genade komt Hij nader:
Hij geeft zichzelf als Godsgeschenk.

2 Hij zoekt een wereld vol ellende,
die zich van Hem heeft afgewend.
Hij zoekt hen, die Hem niet meer kenden,
vol liefde op; het wordt Advent.
Hij wil ook ons het licht hergeven,
zelfs als ons hart Hem weerstand biedt.
Hij gaf voor ons zijn heerlijk leven,
toen Hij de hemeltroon verliet.

3 U, Heiland, willen wij begroeten
van nu aan tot in eeuwigheid!
Ons hart wil U zo graag ontmoeten,
het zij voortaan U toegewijd.
Roep ons en laat ons naar U horen,
leidt ons en geef ons volgzaamheid.
Dan loven wij, door U verkoren,
uw liefde, onze zaligheid.

Zondagmorgen 23 december, 4de Advent
Weerklank lied 109:1,3 en 4

1 Hoe zal ik U ontvangen,
hoe wilt U zijn ontmoet?
O, ’s werelds hoogst verlangen,
U bent mijn hoogste goed.
Wil zelf uw fakkel dragen
ook in mijn duisternis,
opdat wat U behage
mij klaar en zeker is.

3 Ver van de troon der tronen
en ’s hemels zonneschijn
wilt U bij mensen wonen,
van hen een broeder zijn.
Met God wilt Ge ons verzoenen,
tot God heft Ge ons omhoog,
en onder de miljoenen
hebt U ook mij in ’t oog.

4 ’k Lag machteloos gebonden
U komt en maakt mij vrij!
Ik was bevlekt met zonden
U komt en reinigt mij!
Het leven was mij sterven
tot U mij op deed staan.
U doet mij schatten erven,
die nimmermeer vergaan.

Zondagavond 23 december, 4de Advent
Weerklank lied 111

1 Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

2 De duisternis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.

3 Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten –
begroeten ’t morgenrood.

4 De zonne, voor wier stralen
het nachtelijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus, ’t eeuwig licht!

5 Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

Dinsdagmorgen 25 december, eerste kerstdag
Weerklank lied 123

1 Heft aan, heft aan een luide zang,
Laat al wat leeft het horen!
Laat blij het lied door groot en klein
op deze dag gezongen zijn,
dat Jezus is geboren!

2 Hij zetelt in geen trots paleis
vol pracht en praalvertoning.
Hem wacht geen purper en geen kroon;
een houten krib, dat is zijn troon,
een stal, zie daar zijn woning!

3 Heft aan, het hart vol dank en lof,
laat aard en hemel ’t horen!
Heft aan, roept uit tot God die leeft,
die aard en hemel blijdschap geeft,
want Jezus is geboren!

Weerklank Lied 126:1,2 en 4

1 In Bethlehems stal lag Christus de Heer,
in doeken gehuld, als kindje terneer.
Voor Hem was geen plaats meer in herberg of huis.
Zijn wieg was een kribbe, zijn troon was een kruis.

2 Zó arm werd de Heer, der engelen Heer,
die zondaren mint, zo nameloos teer;
die hun wil vergeven, hoeveel het ook zij:
zó arm werd de Heiland voor u en voor mij.

4 U wijd ik mijn vreugd, mijn leven, mijn hart,
bij U wil ik zijn in blijdschap en smart.
Geef Gij mij een harte dat steeds U bemint,
dan ben ik van nu aan voor eeuwig Gods kind.

Dinsdagavond 25 december, eerste kerstdag
Weerklank lied 128

1 In den beginne was het woord,
op aarde is zijn stem gehoord
die spreken wil tot elk geslacht,
Hij werd geboren in de nacht.

2 Hij werd geboren in de nacht
die al het licht heeft voortgebracht,
aan zon en maan zijn teugel legt,
Hij is de Heer, Hij werd een knecht.

3 Hij is de Heer, Hij werd een knecht,
op Hem wordt alle last gelegd,
Hij woont temidden van het kwaad,
Hij troont in onze lage staat.

4 Hij troont in onze lage staat
waar al wat leeft verloren gaat,
Hij kwam toen niemand naar Hem riep,
dit licht dat zoveel luister schiep.

5 Dit licht dat in het duister sliep
is God die ons bij name riep,
Hij roept totdat Hij wordt gehoord,
in den beginne was het woord.

Maandagavond 31 december, Oudjaarsdag
Weerklank lied 353:1,3,5 en 6

1 O God, die droeg ons voorgeslacht
in nacht en stormgebruis,
bewijs ook ons uw trouw en macht,
wees eeuwig ons tehuis!

3 Gij zijt, van vóór Gij zee en aard’
hebt door uw woord bereid,
altijd dezelfde, die Gij waart,
de God der eeuwigheid!

5 De tijd draagt alle mensen voort
op zijn gestage stroom;
ze zijn als gras, door zon verdord,
vervluchtigd als een droom.

6 O God, die droeg ons voorgeslacht
in tegenspoed en kruis,
wees ons een gids in storm en nacht
en eeuwig ons tehuis!

Dinsdagochtend 1 januari, Nieuwjaarsdag
Weerklank lied 238:1 en 4

1 Gij die gelooft, verheugt u samen,
’t is God, die trouw zijn kerk bewaart!
Die hoop zal nimmer ons beschamen:
de Heer is God en zijns is d´ aard.
Zijn woord heeft vrede, heil bereid
van eeuwigheid tot eeuwigheid!

4 Hoopt op de Heer, zijn dag komt nader!
Eén kudde,_één Herder is beloofd.
De volken buigen zich te gader
voor Jezus Christus, aller Hoofd!
Dat toch de dag des heils verscheen,
dan worden aard’ en hemel één!

Kerkdiensten

16dec

10.00 - Ds. A. Baas

18.30 - Ds. A. Baas

23dec

10.00 - Ds. G.H. Vlijm

18.30 - Ds. A. Baas

25dec

10.00 - Ds. A. Baas (1e Kerstdag)

18.30 - Ds. A. Baas

26dec

10.00 - Kerstviering kinderen

30dec

10.00 - Ds. E. de Mots

18.30 - Ds. C.H. Hogendoorn

31dec

19.00 - Ds. A. Baas (Oudejaarsdienst)

© 2015 PAULUSKERK AMSTELVEEN.

ANBI      |      PKN AMSTELVEEN

facebook  pkn_logo4