Kennismaking

De gemeente bestaat uit ongeveer 250 mensen. Gewone mensen zoals u en jij. Geen bijzondere mensen, maar wel delen we met elkaar het verlangen om God te dienen zoals Hij ons dat zelf in de Bijbel uitlegt. De Bijbel neemt dan ook de centrale plaats in in ons leven als gemeente en is uitgangspunt voor ieders persoonlijk leven. We zijn een gemeente die elke zondag samenkomt om in de eredienst God te loven en naar Zijn Woord te luisteren. Ook doordeweeks zijn er veel verschillende activiteiten variërend van bijbelkringen en jeugdbijeenkomsten in de kerk tot huiskringen bij gemeenteleden thuis en gezellige ontspannende activiteiten voor jeugd en ouderen. Voor actuele activiteiten Lees verder >>

Als gemeente volgen we in ons belijden en in onze manier van leven de lijn van de orthodox protestants christelijke traditie. Onze gemeente hoort tot de Protestantse Kerk in Nederland.

Onze kerkdiensten volgen een vast patroon dat in veel protestantse kerken gebruikelijk is. De belangrijkste onderdelen zijn: de lezing uit de Bijbel, de uitleg en toepassing daarvan (de preek), het gebed, en het samen zingen (psalmen). Bij al deze onderdelen gaat het erom dat wij samenkomen om God te ontmoeten. Hij spreekt tot ons in Zijn Woord (de Bijbel), en in gebed en gezang geven wij antwoord.

Meer in detail verloopt de dienst meestal als volgt:

 • welkom en mededelingen
 • samenzang
 • stil gebed voordat de predikant de preekstoel opgaat
 • openingswoorden: we belijden onze afhankelijkheid van God
 • samenzang
 • lezing van de tien geboden (‘s ochtends) of een geloofsbelijdenis (‘s avonds)
 • samenzang
 • gebed voorafgaand aan de Bijbellezing en de preek
 • Bijbellezing
 • samenzang / collecte
 • preek
 • samenzang
 • gebed
 • samenzang
 • afsluitende zegen

Bij de beelduitzendingen wordt tijdens de samenzang en de gebeden het beeld even van de predikant afgedraaid.  Tijdens het zingen heeft de predikant geen specifieke rol, dus er valt dan gewoon even niets te zien. Tijdens het gebed heeft de predikant wel een belangrijke rol. Dat wij dan het beeld even uitschakelen is bedoeld als uitnodiging aan de kijker om zelf ook de handen te vouwen en de ogen te sluiten zoals wij dat met eerbied doen tijdens het bidden.

Als u vragen heeft naar aanleiding van onze kerkdiensten kunt u altijd contact opnemen.  Contactgegevens vindt u op de facebookpagina of op onze website www.pauluskerk-amstelveen.nl

Op zondag houden we kerkdiensten in ons kerkgebouw “de Pauluskerk” aan de Wolfert van Borsselenweg 116 in Amstelveen. De kerkdiensten zijn elke zondag ’s morgens om 10:00 uur en ’s avonds om 18:30 uur. Tijdens de ochtenddiensten is er oppas voor de kinderen.

Missie

Als gemeente van Jezus Christus zijn wij volgelingen van Hem en laten ons leiden door Zijn opdracht (missie) om lief te hebben: God lief te hebben en elkaar lief te hebben. Kernachtig verwoord in 1 Joh 4:7-11: “Laten we elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; en ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat Hij ons liefhad en Zijn Zoon zond als verzoening van onze zonden. Als God ons zo liefhad, moeten ook wij elkaar liefhebben”.

Visie

De gemeente is er voor haar Heere en Heiland Jezus Christus. Hij roept ons op om elkaar en ieder in onze omgeving te dienen door aan iedereen bekend te maken de grote liefde van God voor al Zijn schepselen. Het liefhebben van elkaar staat centraal in de gemeente: In al onze bijeenkomsten bemoedigen we elkaar in het geloof. Alle leden van de gemeente kunnen rekenen op praktische hulp van elkaar en we willen iedereen in onze persoonlijke en geografische omgeving met dezelfde liefde ontmoeten.

© 2022 PAULUSKERK AMSTELVEEN.

ANBI      |      PKN AMSTELVEEN

facebook  pkn_logo4