A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Hervormde wijkgemeente (ba) Eben-Haëzer te Amstelveen-Buitenveldert
Telefoonnummer 020-6413471
RSIN/Fiscaal nummer: 809568330
KvK nummer: 76381528
Website adres: www.pauluskerk-amstelveen.nl
E-mail: scriba@pauluskerk-amstelveen.nl
Adres: Wolfert van Borsselenweg 116
Postcode: 1181 PJ
Plaats: Amstelveen
Postadres: Wolfert van Borsselenweg 116
Postcode: 1181 PJ
Plaats: Amstelveen

De Hervormde wijkgemeente Eben-Haëzer te Amstelveen-Buitenveldert staat ook bekend als ‘de Pauluskerk’ of ‘de Pauluskerkgemeente’, naar de naam van het kerkgebouw waarin de gemeente sinds 2004 samenkomt.

De wijkgemeente maakt deel uit van de protestantse gemeente te Amstelveen-Buitenveldert, een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten”. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De wijkgemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde en overgangsbepaling 82 bij deze kerkorde. De wijkgemeente is een wijkgemeente van bijzondere aard overeenkomstig ordinantie 2 artikel 16 lid 8 van de kerkorde. Dit betekent dat leden alleen op hun eigen verzoek worden ingeschreven en niet, zoals gebruikelijk in de Protestantse Kerk in Nederland, op basis van hun woonplaats.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde wijkgemeente Eben-Haëzer te Amstelveen-Buitenveldert.

De diakonie van de wijkgemeente maakt deel uit van diakonie van de protestantse gemeente te Amstelveen-Buitenveldert, en heeft daarom geen afzonderlijke ANBI-status. Voor meer informatie, zie de ANBI-pagina op http://protestantsegemeente-amstelveenbuitenveldert.nl.

B. Samenstelling bestuur

“Het bestuur van de wijkgemeente ligt bij de wijkkerkenraad. De kerkenraad wordt gevormd door de ambtsdragers uit de gemeente. De raad telt naast de predikant tien leden, die worden gekozen door en uit de belijdende leden van de gemeente.

Het college van kerkrentmeesters bestaat uit twee kerkenraadsleden en twee kerkrentmeesters die niet tevens ambtsdrager zijn.” Het college is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diakonale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken (Ordinantie 11, art. 3).

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

De wijkgemeente heeft daarnaast een eigen beleidsplan. De meest recente versie betreft de periode 2020-2023. [beleidsplan wijkgemeente]

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze wijkgemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële positie van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikant en andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het meest recente verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Resultatenoverzicht

Begroting

2024

Rekening

2023

Rekening

2022

Opbrengsten en Baten
Opbrengsten onroerende zaken €        27.400 €        22.481 €        22.137
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen €         5.000 €          3.199 €         4.009
Bijdragen van leden en anderen €      135.700 €       139.448 €     212.249
Totaal baten A
€     168.100 €       165.128 €      238.395
Uitgaven en Kosten
Kosten kerkelijke gebouwen €        30.550 €        43.747 €        38.697
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat €        106.300 €        103.608 €        80.223
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten €         2.600 €           2.115 €          5.088
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen €         6.917 €          7.413 €          7.073
Salarissen en vergoedingen €       34.400 €        32.947 €        31.396
Kosten beheer, administratie en archief €          2.600 €          3.753 €         2.543
Rentelasten/bankkosten €          500 €             606 €             1.039
Totaal lasten A €      183.867 €       194.189 €      166.059
Operationeel resultaat (A) €        -15.7867 €        -29.061 €       72.336
Incidentele baten en lasten
Incidentele baten €                  0 €       69.786 €  127.000
Incidentele lasten €                 – €                  0 €            0
Incidentele baten en lasten (B) €                  0 €       69.786 €  127.000
Resultaat verslagjaar (A+B) €       -15.767 €       40.725 €  199.336
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen
Onttrekkingen bestemmingsreserves €                  0 €       69.943 €  16.570
Onttrekkingen bestemmingsfondsen €                  0 €       4.621 €  1.451
Toevoegingen bestemmingsreserves €                  0 €       -97.771 €  -1.630.750
Toevoegingen bestemmingsfondsen €                  0 €       -3.332 €  -2.511
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C) €                  0 €       -26.899 €  -1.615.240
Resultaat naar Algemene reserve (D) €       -15.767 €       13.826 €  -1.415.904

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. De inkomsten van de wijkgemeente bestaan grotendeels uit bijdragen van de leden in de vorm van collecten tijdens de kerkdiensten, en in de vorm van jaarlijkse bijdragen in het kader van de Actie Kerkbalans.

De gemeente streeft naar een sluitende begroting. Fondsvorming wordt niet nagestreefd, afgezien van de vorming van adequate reserves voor groot onderhoud.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project. De wijkgemeente heeft in de getoonde verslagjaren geen overheidssubsidies ontvangen.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (waaronder salaris koster) en bijdragen voor het in stand houden van het werk van de landelijke kerk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

© 2024 PAULUSKERK AMSTELVEEN.

ANBI      |      PKN AMSTELVEEN

facebook  pkn_logo4